Privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Danbalt International“, į. k. 110474962, registruotos buveinės adresas: Verslo centras PENTA, Ozo g. 12A, LT-08200, Vilnius, toliau – Danbalt International, toliau kartu – mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų bendrai valdomos interneto svetainės https://danija.lt/ (toliau – Interneto svetainė), veikimo sąlygas.

1.2. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3. Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.2. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.3. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.4. Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.

2.5. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

2.5.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.5.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.5.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.5.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

3. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

3.1. Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į Danbalt International siekdami dalyvauti personalo atrankoje ir duomenis pateiksite per internetinę svetainę, ši kaip duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarkys Jūsų kaip kandidato(-ės) pateiktus asmens duomenis:

3.1.1. Vardas;

3.1.2. Pavardė;

3.1.3. Telefono numeris;

3.1.4. El. pašto adresas;

3.1.5. Miestas, kuriame pageidaujama dirbti;

3.1.6. Išsilavinimas;

3.1.7. Esama darbovietė;

3.1.8. Pageidaujamas darbo laikas;

3.1.9. Darbo patirtis;

3.1.10. Kiti savanoriškai pateikti Jūsų gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

3.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas - tvarkymas siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip kandidato(-ės) iniciatyva prieš sudarant sutartį.

3.3. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato papildomų apribojimų dėl to, kokia informacija apie kandidatus gali būti tvarkoma, Danbalt International užtikrina, kad būtų tvarkomi tik leidžiami tvarkyti Jūsų kaip kandidato(-ės) asmens duomenys.

4. Elektroninės prekybos vykdymas

4.1. Siekdami suteikti Jums galimybę apsipirkti Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, mes šios paslaugos teikimo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

4.1.1. Vardas;

4.1.2. Pavardė;

4.1.3. Telefono numeris;

4.1.4. El. pašto adresas;

4.1.5. Gyvenamosios vietos adresas (jei pasirenkamas pristatymas kurjeriu);

4.1.6. Esant poreikiui, papildoma siuntos gavėjo pateikta pristatymui reikalinga informacija (pvz. laiptinės durų kodas).

4.2. Elektroninės prekybos vykdymo tikslu tvarkome ir paskyrą svetainėje susikūrusių asmenų asmens duomenis. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

 4.2.1. Vardas;

 4.2.2. Pavardė;

 4.2.3. El. pašto adresas;

 4.2.4. Slaptažodis;

 4.2.5. Adresas;

 4.2.6. Mobilus telefonas;

 4.2.7. Užsakymų istorija;

 4.2.8. Grąžinimų informaciją.

4.3.Teisiniu duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu pagrindu yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas – tvarkymas siekiant įvykdyti Jums įsigyjant prekes sudaromą sutartį.

4.4. Mokėjimų už Prekes surinkimui ir Prekių pristatymui Danbalt International pasitelkia mokėjimų surinkimo ir siuntų pristatymo paslaugas teikiančias įmones (trečiuosius asmenis).

5. Lojalumo programos organizavimas ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymas

5.1. Danbalt International parduotuvių tinklo lojalumo programos dalyviams (DANIJA Kliento kortelių turėtojams) teikia tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu siunčia naujienlaiškius, kviečia į renginius, el. paštu ir SMS žinutėmis informuoja apie akcijas bei nuolaidas. Atitinkamai, jei Jūs esate Danbalt International lojalumo programos dalyvis, Jūsų sutikimo pagrindu, gali būti fiksuojami jūsų duomenys lojalumo programos organizavimo ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu:

5.1.1. Vardas;

5.1.2. Pavardė;

5.1.3. El. pašto adresas;

5.1.4. Telefono numeris;

5.1.5. Miestas;

5.1.6. Gimimo data;

5.1.7. Informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas.

5.2. Duomenis Danbalt International naudoja duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

5.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas – Jūsų kaip lojalumo programos dalyvio duotas sutikimas.

5.4. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl pranešimų siuntimo el. paštu ir/ar SMS žinutėmis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, tačiau tokiu atveju mes nebegalėsime Jums pateikti specializuotų pasiūlymų ir pateikti kitos su lojalumo programa susijusios informacijos.

6. Telefoninių pokalbių įrašymas

6.1. Bendrovė siekia pagerinti asmenų aptarnavimo telefonu kokybę, todėl yra įdiegta pokalbių telefonu įrašymo paslaugą, t.y. pradėtas vykdyti asmenų, kurie kreipiasi į Bendrovę telefonu pokalbių įrašymas ir saugojimas.

6.2. Paslauga apima pokalbio įrašymą ir pokalbio turinio saugojimą 180 kalendorinių dienų, taip pat šių pokalbių įrašų identifikatorių, tokių kaip skambučio data, laikas, skambučio trukmė, skambučio telefono numeris išsaugojimą.

6.3. Pokalbių įrašymo telefonu paslaugą teikia  UAB „Baltnetos komunikacijos“ (toliau -Tiekėjas) pagal paslaugų sutartį, kurioje numatyti konfidencialumo reikalavimai bei pasirašyta asmens duomenų tvarkymo sutartis atsižvelgiant į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nustatytus reikalavimus.

6.4. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto – skambinančio asmens. Klientas identifikuojamas prašant pateikti užsakymo numerį. Pokalbių metu gali būti renkami papildomi duomenys:

6.4.1. Vardas;

6.4.2. Pavardė;

6.4.3. Telefono numeris;

6.4.4. Elektroninio pašto adresas;

6.4.5.  Adresas;

6.4.6. Darbuotojo vardas ir pareigos (jei reikalinga).

Šių duomenų rinkimo tikslas – teisėtas interesas vykdant veiklą bei siekiant išspręsti problemą ir (arba) atsakyti į kliento pateikiamus klausimus.

6.5. Asmenys apie Bendrovės vykdomą pokalbių telefonu įrašymą  informuojami tokio turinio pranešimu: „Sveiki jus paskambinote į klientų aptarnavimo centrą. Jūsų aptarnavimo kokybei užtikrinti pokalbį įrašysime. Jeigu sutinkate prašome palaukti“.

7. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

7.1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7.2. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

7.3. Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

 

1   Nr.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

1.1.

Kandidatų į darbo vietas atranka

Gavus kandidato sutikimą ar kandidatui pageidaujant - 1 metus nuo duomenų gavimo. Kitu atveju - iki atrankos į darbo vietą pabaigos.

1.2.

Elektroninės prekybos vykdymas

Danbalt International – registruotų vartotojų duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio apsilankymo Interneto svetainėje. Kitų pirkėjų duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio prekių įsigijimo.

1.3.

Lojalumo programos organizavimas ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymas

Iki lojalumo programos pabaigos.

1.4.

Prašymai dėl prekių grąžinimo

10 metų, kartu su parduotuvės archyvuojamais dokumentais.

1.5.

Pokalbių įrašai

Iki 180 dienų.

1.6.

Loterijos ir kiti žaidimai

3 metus.

 

7.4. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

7.5. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

8. Jūsų teisės

8.1. Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų ir/ar kreiptis dėl - asmens duomenų ištrynimo “teisė būti pamirštam”.

8.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

8.3. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą Danbalt International el. paštu info@danija.lt ar paštu siųsdami prašymą Verslo centras PENTA, Ozo g. 12A, LT-08200, Vilnius, arba tiesiogiai atvykę nurodytu adresu.

8.4. Pateikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę šiais būdais: 1) jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Danbalt International – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 2) jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Jus identifikuojančius duomenis; 3) jei prašymas įteikiamas per atstovą − pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).

8.5. Danbalt International gavusi Jūsų prašymą raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

9. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

9.1. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@danija.lt.

9.2. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

10. Informacija apie naudojamus slapukus

10.1. Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

10.2. Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

10.3. Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

10.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių.

10.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

10.3.3. Funkciniai slapukai pagerina Jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip Jūsų išsaugotos pažymėtos prekės bei vartotojo vardas.

10.3.4. Rinkodaros slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

10.4. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus, jų saugojimo terminus ir tikslus galite rasti mūsų Slapukų politikoje .

11. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

11.1. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

12. Specialiųjų kategorijų duomenų tvarkymas

12.1. Mes nerenkame specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija.

Prašome neteikti mums specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos. Pasiliekame teisę nedelsiant ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali turėti specialiųjų kategorijų duomenų.

13. Asmens duomenų tvarkymas organizuojant žaidimus, akcijas, konkursus

13.1. Asmens duomenų tvarkymas organizuojant žaidimus, akcijas, konkursus Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti mūsų arba mūsų tiekėjų organizuojamus ir vykdomus žaidimus, akcijas ir (arba) konkursus, jeigu jūs pareiškėte norą juose dalyvauti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, galėtume nustatyti bei paskelbti laimėtoją ir įteikti prizus. Jei norite dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse, Jūs turite mums pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite duomenų, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite. Tuo atveju, jei laimėsite, mes negalėsime Jums įteikti prizo. Įteikiant prizą, bus patikrinama Jūsų tapatybė. Teisės aktų nustatytais atvejais mes privalėsime apie prizą informuoti kompetentingas institucijas (pvz., Valstybinę mokesčių inspekciją).

13.2 Žaidimuose gali dalyvauti visi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys.

13.3 Jei prizo laimėtojas neatsiliepia, nesureaguoja į gautą el. laišką ar į kitus informacijos perdavimo būdus apie laimėtą prizą per 10 (dešimt) darbo dienų po laimėjimo paskelbimo, arba nustatytais terminais ir sąlygomis nepasinaudoja teise į prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2. Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainės trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

14.3. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

14.4. Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-28